وریستور چیست؟

مقاومت تابع ولتاژ که به اختصار VDR(Voltage Dependent Resistor) گفته می‌شود در مدارات الکترونیکی برای حفاظت در برابر ولتاژهای لحظه‌ای بکار می‌رود. هنگامی که ولتاژی بیش از مقدار به وریستور برسد مقاومت آن با شیب بسیار زیادی کاهش می‌یابد و در اصل اتصال کوتاه میشود و از رسیدن بیش از حد به مدار جلوگیری میکند.پس با این از آن ها در ورودی م...

وریستور چیست؟

مقاومت تابع ولتاژ که به اختصار VDR(Voltage Dependent Resistor) گفته می‌شود در مدارات الکترونیکی برای حفاظت در برابر ولتاژهای لحظه‌ای بکار می‌رود. هنگامی که ولتاژی بیش از مقدار به وریستور برسد مقاومت آن با شیب بسیار زیادی کاهش می‌یابد و در اصل اتصال کوتاه میشود و از رسیدن بیش از حد به مدار جلوگیری میکند.پس با این از آن ها در ورودی مدارات بصورت موازی استفاده میکنیم.

منحنی ولتاژ/جریان وریستور مشابه دیود است با این تفاوت که وریستور ها در دو جهت کار می‌کنند.

بیشتر

وریستور 

لیست مقایسه محصولات

انصراف